Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - Sáng T7

Cơ khí hướng tới sự phát triển của công nghiệp và nông thôn

06/09/2012
Cơ khí hướng tới sự phát triển của công nghiệp và nông thôn

Trong quá trình thực hiện KC.05/06-12 (KH – CN) đây là chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, KC.05/06-12 đã đem lại những thành công ấn tượng. Nhiều đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí chế tạo đã được nghiệm thu và ứng dụng thực tiễn. Do đó, trong giai đoạn 2012, ngành cơ khí chế tạo Việt Nam được xác định tiếp tục cần hiện đại hóa, trong đó lấy KH – CN làm trọng tâm.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: